Fließ Mountainbike

Fließ Zomer Vakantie

Mountainbikeroutes

Rundtour Hochgallmigg
Start: Fließ
Route: 793
Lengte: 17 kilometer
Hoogteverschil: 720 meter
Rijtijd: ± 3 uur
middelzware route
Fließ Neuer Zoll, Niedergallmigg, naar Fassern links de weg omhoog, Hochgallmigg, Urgen, Nesselgarten, Fließ Neuer Zoll.

Gogles Alm
Start: Fließ
Route: 795
Lengte: 9 kilometer
Hoogteverschil: 944 meter
Rijtijd: ± 1,5 uur
middelzware route
Fließ centrum, richting Piller, langs de weg naar de Gogles Alm.